Allmänna villkor

 1. Beställning och betalning: Beställning kan göras genom att kontakta ZolarTech via telefon, e-post eller deras hemsida.
  a) En offert kommer att utfärdas baserat på kundens behov och ZolarTechs rekommendationer.
  b) Kund ska godkänna offerten för att bekräfta beställningen
  c) ZolarTech erhåller ingen förskottsbetalning.
  d) Återstående belopp ska betalas vid leverans och installation av solceller och energilagringssystem i två olika etapper, först 80% vid leverans och sedan 20% resterande vid färdigställd installation / anläggning.
 2. Installation:
  a) ZolarTech kommer att installera solceller och energilagringssystem inom den angivna tidsramen efter mottagande av inkommen beställning.
  b) Installationen kommer att utföras av kvalificerade tekniker och elektriker som är anställda av ZolarTech.
  c) ZolarTech kommer att ansvara för att anmäla installationen till nätägaren och för att erhålla nödvändiga tillstånd.
 3. Garanti:
  a) ZolarTech tillhandahåller en produktgaranti för samtliga produkter, i varje enskild offert förtydligas detta.
  b) ZolarTech kommer att åtgärda alla fel eller defekter som upptäcks inom garantitiden kostnadsfritt enligt tillverkarens anvisningar.
  c) Garantin omfattar inte skador som orsakats av felaktig användning eller yttre faktorer.
 4. Ångerrätt:
  a) Kunden har rätt att ångra beställningen inom 14 dagar från beställningsdatumet.
  b) För att utöva ångerrätten måste kunden meddela ZolarTech skriftligen.
  c) ZolarTech kommer att återkalla orderbekräftelsen skriftligen och bekräfta detta. Om något belopp finns inbetalt till ZolarTech så återbetalas detta.
 5. Ansvarsbegränsning:
  a) ZolarTech ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av avbrott i eldistributionen, såsom strömavbrott.
  b) ZolarTech ansvarar inte för förluster som orsakas av felaktig användning eller underhåll av solceller och energilagringssystem.
 6. Tvistlösning: Eventuella tvister mellan kunden och ZolarTech ska i första hand lösas genom förhandling. Om tvisten inte kan lösas genom förhandling, ska tvisten avgöras genom svenska allmänna domstolar eller genom Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Genom att bekräfta beställningen, accepterar kunden dessa köpvillkor.

Förtydligande gällande installation och uppkoppling av solcellsanläggningen:
I prisförslaget ingår att lägga upp och konfiguera anläggningen i tillhörande användarportal. Detta förutsätter dock att en stark mottagning till befintligt WiFi finns vid växelriktaren samt att inga brandväggar eller dylikt spärrar åtkomsten till nätverket. Vid överrenskommelse om LAN-uppkoppling skall tillgång till ledigt datauttag för ethernet, som är förberett och konfigurerat för 2-vägs kommunikation, finnas i nära anslutning till växelriktaren. Skulle problem uppstå med kommunikation mellan växelriktare och internet som beror på befintlig utrustning i byggnaden och inte på solcellsanläggningens växelriktare, erbjuder vi oss att utföra eventuell felsökning, programmering och anskaffning av erfoderlig utrustning / programmering. Detta ligger i så fall utanför detta prisförslag och kommer att faktureras som ett extra arbete på löpande räkning alternativt efter uppgörelse med beställaren.

Beräkningar i prisförslaget – Alla beräkningar gällande produktion, besparingar, pay-off och avkastning är estimeringar baserade på statistik, antaganden och snittvärden. Därför kan dessa värden skilja något från det faktiska utfallet. Siffrorna som beräkningarna är baserade på varierar dessutom från kund till kund och kan också ändras över tid. Dessa värden skall därför ses som uppskattningar och kan användas som vägledning. Därför kan varken vi eller våra leverantörer tar några garantier för dessa uppskattningar.

Kvalitet på inkommande el samt eventuella krav från elnätsägaren: – För att anläggningen skall fungera korrekt, förutsätts att det är hög kvalitet på inkommande el. Vid låg kvalitet på elen, kan utrustning skadas vilket kan medföra kostnader för t.ex. mätning av elkvalitet, reparation etc. Härleds problemen till elens kvalitet får ersättning för sedan dessa kostnader krävas från elnätsägare eller ev. försäkringsbolag. – Extra kostnader kan tillkomma beroende på elnätsägarens krav som t. ex. mätare i mätarskåp på utsidan.

 1.